Facebook pixel

Wedstrijd
reglement

BoslandTrail Scan en Win actie.
Vrijdag 23 september 2022 t/m dinsdag 4 oktober 2022.

Contactgegevens/
maatschappelijk zetel:

  • COVAMO bv
  • Lindelsebaan 344 – 3900 Pelt
  • Telefoon: 011 64 15 03
  • E-mail: info@covamo.be
  • Ondernemingsnummer:
    BTW BE0767 455 882

Artikel 1: Organisatie

Covamo bv organiseert een actie tijdens de BoslandTrail en Gran Fondo 2022 – “Scan – Win”. Deze wedstrijd begint op vrijdag 23 september 2022 en eindigt op dinsdag 4 oktober 2022.
De winnaars zijn: de deelnemers die de qr-code scande, de Facebook- en/of Instagrampagina volgen en een opmerking achterlieten van wat ze van de BolsandTrail vinden. Een selfie posten is een extra.
Deze wedstrijd wordt noch gesponsord, noch georganiseerd door Facebook of Instagram.

Artikel 2: Algemeen

De actie wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deelname aan de actie aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Covamo bv worden genomen.
Onderhavig wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op de website van Covamo bv: https://www.Covamo bv.be/wedstrijdreglement-scanactie
Covamo bv kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website, Facebook-pagina www.facebook.com/Covamo bv.be of Instagram-pagina www.instagram.com/Covamo bv.be
Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Covamo bv behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling noch andere communicatie gevoerd worden over de wedstrijd of dit reglement.

Artikel 2: Algemeen

De actie wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deelname aan de actie aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Covamo bv worden genomen.
Onderhavig wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op de website van Covamo bv: https://www.Covamo bv.be/wedstrijdreglement-scanactie
Covamo bv kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website, Facebook-pagina www.facebook.com/Covamo bv.be of Instagram-pagina www.instagram.com/Covamo bv.be
Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Covamo bv behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling noch andere communicatie gevoerd worden over de wedstrijd of dit reglement.

Artikel 3: Deelname

Alle natuurlijke personen, met een minimum leeftijd van 12 jaar, die gevestigd zijn in België en die beschikken over een e-mailadres en een gsm-nummer mogen deelnemen.
De medewerkers en bestuurders van Covamo bv die bij de organisatie van deze actie betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen), kunnen deelnemen aan deze actie en dus ook een Covamo bv-prijs winnen.
De klant dient een QR-code te scannen tijdens De BoslandTrail/Gran Fundo, de Facebook pagina en/of Instagrampagina te volgen,een opmerking te laatsen op de Facebook/Instagrampagina met jouw bevinding van de BoslandTrail/Gran Fundo.
Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende e-mailadressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de actie tot gevolg.
Deelname aan de actie kan op elk moment uitgesloten worden door de organisator, zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven.

Artikel 4: Afhalen prijs

De winnaars worden verwittigd door Covamo. De prijzen kunnen afgehaald worden bij Covamo Pelt, Lindelsebaan 344, 3900 Pelt

Artikel 5: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Art 6: Verantwoordelijkheid

Covamo bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het eventueel verloren gaan van gewonnen prijzen na ontvangst.
Covamo bv behoudt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden.

Artikel 7: Prijs en bekendmaking

De prijs: 3 bonnen van AS adventure, 60 Doppers drinkflessen en vele andere kleine prijzen (paraplu, pen, lanyard,…).
De namen van de winnaars worden bekendgemaakt op de Facebook- en Instagram-pagina van Covamo bv.
De winnaar wordt uitsluitend gecontacteerd via social media en heeft 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de winnaar niet geantwoord heeft na 14 dagen, gaat de Covamo bv ervan uit dat de speler de prijs weigert. In dit geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid.
De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura.
De prijs zal opgestuurd worden naar de winnaar. Indien de winnaar zijn/haar prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst kan nemen onder de voorwaarden en binnen de termijnen vermeld in dit reglement, wordt de prijs definitief als verloren beschouwd en wordt ze opnieuw toegewezen conform artikel 6 van dit reglement.

Artikel 8: Vrijwaring

Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan Covamo bv van elke schadevergoeding waartoe Covamo bv kan worden veroordeeld wegens schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de gepubliceerde foto’s door de deelnemer.
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
Covamo bv kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook.
Covamo bv kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook.
De verbinding met Facebook en Instagram van Covamo bv en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.
Covamo bv is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil.
Covamo bv behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Covamo bv.
Covamo bv is niet verantwoordelijk voor eventuele schade – die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs.
Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen bij de Facebook- en Instagrampagina van Covamo bv zelf, beslist Covamo bv autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van Covamo bv kan niet worden aangevochten. Covamo bv of de afgevaardigde van de onderneming is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de actie.

Artikel 9: Privacy

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik. De door Covamo bv verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.

Artikel 10: Recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen Covamo bv en de deelnemers/winnaars wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen Covamo bv en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Limburg en Antwerpen.